تجدید آگهی مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1398/6/5 0:0

آگهي مناقصه عمومی (2098000383000030)
نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه خرید خدمت بی خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : ششصد و شصت میلیون ریال ( 660/000/000ریال )

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  98/6/5  لغايت 98/6/7 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد   : از تاريخ 98/6/8   لغايت 98/6/20تا ساعت 10:00 

تاریخ بازگشایی : 98/6/20  ساعت 11:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سايت ملي مناقصات

سامانه ستاد

کلمات کلیدی:
مناقصه     پسماندهای     عفونی     بیمارستانهای     بوشهر        

تاریخ بروز رسانی:   5 شهريور 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >