آگهی مناقصه پروژه بهداشت جواد الائمه واقع در شهرستان دشتستان

1396/3/27 0:0

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه بهداشت جواد الائمه واقع در شهرستان دشتستان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان و نيز پيمانكاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

متراژ

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

267 متر مربع

دشتستان

000,000,409,2 ريال

989,354,627,4

2

پياده رو

83 متر مربع

دشتستان

792,537,250

3

سپتيك

30 متر مكعب

دشتستان

000,000,490,2

596,095,91

جمع كل

 

377,988,968,4

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ 96/3/8 لغايت 96/3/13 به مدت 4 روز كاري 

مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 96/3/16 لغايت96/3/27  ساعت 14:00 بعدازظهر

مكان تحويل اسناد: به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه

بازگشایی : اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ96/3/29  ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي ميگردد.
متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند

 اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     بهداشت.جواد     الائمه     دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   27 خرداد 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >