جدیدالورود


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه ثبت نامی دانشجویان جدید الورود 1400 1400/7/4
اطلاعیه خوابگاه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1398/11/13
اطلاعیه اسکان دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه دانشجویی 1398/6/28
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال 99-1398 1398/6/25
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 1398/6/25
جلسه آموزشی اداره مشاوره جهت والدین دانشجویان جدید الورود 1398 1398/6/25
اطلاعیه خوابگاه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1398/6/24
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود کنکور سراسری سال 99-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1398/6/24
تاريخ ثبت نام حضوری و غيرحضوری دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 99-98 1398/6/17
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 97-98 1397/7/2
اطلاعیه جهت دانشجویان پزشکی جدیدالورود 1397/6/24
اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه 1397/6/24
اطلاعيه ثبت نام حضوری دانشجويان جديدالورود سال 97-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1397/6/21
اطلاعيه ثبت نام اینترنتی دانشجويان جديدالورود سال 97-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1397/6/21
ثبت نام غیرحضوری دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 97-98 1397/6/18
ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال 1396 1396/8/8
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96 1396/7/5
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 97-96 1396/7/1
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-1396 1396/6/25
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97-1396 1396/6/25
12
 
< >