مناقصه عمومی خانه بهداشت روستای شول

تاریخ نامه: 21 خرداد 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهی مناقصه عمومی

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد ، خانه بهداشت شول واقع در شهرستان گناوه احداث نمايد؛لذا از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

رديف

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه

1

  گناوه

 45/000/000ریال

2/129/246/834 ریال

رتبه 5 ساختمان


محل و تاريخ توزيع اسنادمناقصه : دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري
متراژ زير بناي پروژه : ساختمان : 40/87 متر مربع ، پياده رو : 35 متر مربع ، محوطه : 204 متر مربع ديوار: 5/77 متر
ضمنا" هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
مهلت اخذ اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري 93/3/27 ساعت 2:45 بعد از ظهر
مهلت تحويل اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري 93/4/8 ساعت 2:45 بعد از ظهر
پاکات در تاريخ 93/4/9 ساعت 10 صبح در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد .
لازم به ذکر است ، که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir  نیز درج گرديده است .کلمات کلیدی:
مناقصه     خانه.بهداشت     روستای.شول    

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >