مدیریت خطر

1391/8/1 0:0


مدیریت خطر در بهداشت و درمان

در سیستم های بهداشتی و درمانی به خصوص در بیمارستان ها مسایل و مشکلات ناشی از سهل انگاری ها و عملکرد نامناسب کارکنان همواره دامنگیر مدیریت بوده است . این مشکلات شامل موارد زیر می باشند درمان اشتباه ، تشخیص نادرست قطع اشتباه عضو، صدمات عصبی به نوزادان به هنگام وضع حمل ، کارکرد نادرست تجهیزات ، درآوردن اشتباه یک عضو، جای گذاشتن اسفنج در محل جراحی ، عفونت های مکتسبه بیمارستانی و...

سؤال های مهمی که نیاز به پاسخ دارد عبارتند از:

▪ چرا؟

▪ چگونه ؟

▪ کجا؟

▪ چه وقت ؟

▪ چه کسی ؟

▪ چه چیزی ؟

مدیریت خطر برای سازمان های بهداشتی و درمانی ، چیزی نیست که تازه مورد توجه قرار گرفته باشد.
مدیریت خطر برنامه ای برای کاهش وقوع و شیوع حوادث قابل پیشگیری می باشد. مدیریت خطر عبارتست از حصول اطمینان از اینکه بیماران خدمات مورد نیازشان را به صورت کافی (نه زیاد و نه کم ) در سطح مطلوب هزینه اثر بخشی از طریق کاهش یا حذف حوادث ناخواسته بدست می آورند.
مدیریت خطرشامل طراحی ، سازماندهی ، هدایت و ارزیابی یک برنامه جامع برای تشخیص و تصحیح فعالیت ها در مقابل خطراتی است که ممکن است باعث صدمه به بیمار، کارکنان و یا منابع سازمان گردد و یا باعث مسئولیت قانونی شود. هدف این فعالیّت عبارتست از پیشگیری از مشکلات درمان نظیر نتایج ناخواسته درمان ، اشتباه در تجویز دارو، کاربرد نادرست ابزار و تجهیزات ، سقوط بیمار، سرقت اشیاء شخصی بیمار و... می باشد.

● مدیریت خطرات احتمالی و کیفیت درمان

سازمان های بهداشتی و درمانی دولتی باید در یک بازار رقابت آزاد با سایر سازمان های بهداشتی و درمانی خصوصی به رقابت سالم بپردازند. چنین رقابتی موجب تشویق مدیران و سهامداران سازمان های بهداشتی و درمانی برای کاهش هزینه ها و جذب بیماران برای ارائه خدمات با کیفتی بهتر می گردد. مدیریت خطرات احتمالی نیز به عنوان یک ابزار مکمل در عرصه مدیریت بیمارستان ها کاربرد دارد. مدیریت خطرات احتمالی تنها نباید بر جنبه های مالی سازمان های بهداشتی و درمانی تأکید ورزد، بلکه اثربخشی آن باید شامل ارائه خدمات کیفی به افراد نیازمند در زمان و مکان مناسب باشد.،

● وظایف و مسئولیت های مدیر خطر

۱) ایجاد هماهنگی و انجام فعالیت های مدیریت خطرات احتمالی در راستای اهداف برنامه

2) تعیین خطوط گزارش دهی چارت مدیریت خطرات احتمالی و تعیین روابط بین مدیر خطرات احتمالی و سایر بخش های سازمان .

3) تعیین شرح وظایف و مسئولیت های برای رابط مدیریت خطر در هر بخش

4) بررسی و پیگیری حوادث مرتبط بابیماران

5) انجام اقدامات اصلاحی

6) حصول اطمینان از محرمانه بودن کلیه اطلاعات جمع آوری شده برای برنامه مدیریت خطرات احتمالی
● کمیته مدیریت خطر

وجود کمیته مدیریت خطربرای اولویت بندی فعالیت ها، کاهش و یا حذف خطرات احتمالی و اتخاذ تصمیمات کاربردی در این زمینه لازم می باشد.

کمیته مزبور به بررسی گزارشهای وقوع حوادث و تجزیه و تحلیل آن می پردازد. با استفاده از نیروی فکری کارکنان بالینی وغیر بالینی عضو کمیته می توان به پیشنهادهای مفیدی در مورد نحوه کاهش خطرات احتمالی دست یافت ، کمیته فوق نقش مهمی در آموزش و پیشگیری از خطرات احتمالی به عهده دارد.


وظایف کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار عبارتند از:


۱) بررسی کلیه گزارشات وقوع حوادث ناخواسته

۲) شناسایی خطرات هر بخش و ارزیابی درجه ریسک و تدوین استراتژی جهت کاهش/ حذف و یا انتقال خطر

۳) تعیین سیاست ها و دستورالعمل های مدیریت خطر و تجدید نظر ادواری آن

۴) نظارت بر کلیه فعالیت های خطرات احتمالی در داخل بیمارستان


کمیته به صورت ماهیانه تشکیل می گردد ....

 

شرح وظایف کارشناس ایمنی بیمار


• تشکیل کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار هر یک ماه

• شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

• شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار و ایفای وظیفه به عنوان یکی از اعضا RCA بیمارستان

• هماهنگی برنامه های ایمنی بیمار با مدیریت ارشد سازمان

• بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان بر مبنای سالیانه وا قدام اصلاحی در صورت نیاز

• نظارت بر چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

• بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط با ایمنی بیمار در بیمارستان

• پیشنهاد و اقدامات اصلاحی جهت بهبود وضعیت ایمنی بیمار

• همکاری در تنظیم خط مشی و روش های سازمانی در خصوص ایمنی بیمار(شناسایی صحیح بیمار-ترانسفیوژن و ...)
• طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در خصوص ایمنی بیمار


• مشارکت در گسترش سیستم غیر تنبیهی و گزارش خطا ها-پایش و ارزیابی خطاهای درمانی از طریق جمع آوری فرم ها و تحلیل ریشه ای وقایع

• همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد و موضوعات میزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع

• نظارت بر نحوه نگه داری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی از طریق مسوول تجهیزات

• شرکت در کمیته های مرگ و میر بیمارستان

• نظارت بر انجام وظیفه سایز اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف


   
تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >